Gói từ

Dòng văn bản ngắt dòng dựa trên số ký tự trên mỗi dòng00:00
Ký tự trên mỗi dòng

Là gì Gói từ ?

Word Wrap là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp ngắt dòng văn bản dựa trên số lượng chữ cái trên mỗi dòng. Bạn phải chỉ định kích thước dòng. Nếu bạn chọn tùy chọn ngắt từ, bạn phải sử dụng độ rộng phông chữ cố định như phông chữ Courier hoặc Monospace. Nếu bạn muốn ngắt dòng văn bản trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ ngắt từ trực tuyến miễn phí này, bạn có thể ngắt dòng văn bản ngay lập tức một cách nhanh chóng và dễ dàng.