Thoát khỏi HTML

Chuyển đổi một số thực thể HTML thành các ký hiệu dành riêng00:00

Là gì Thoát khỏi HTML ?

HTML unescape là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi một số thực thể HTML thành các ký hiệu dành riêng. Các ký hiệu bao gồm dấu và &, nhỏ hơn <, lớn hơn >, dấu nháy đơn ' và dấu ngoặc kép ". Nếu bạn muốn bỏ thoát văn bản HTML trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ giải thoát HTML trực tuyến miễn phí này, bạn có thể khôi phục HTML đã thoát một cách nhanh chóng và dễ dàng.