HTML Unescape

แปลงเอนทิตี HTML ไม่กี่รายการให้เป็นสัญลักษณ์ที่สงวนไว้00:00

คืออะไร HTML Unescape ?

HTML unescape เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่แปลงเอนทิตี HTML บางส่วนให้เป็นสัญลักษณ์สงวน สัญลักษณ์ได้แก่ เครื่องหมายและ &, น้อยกว่า <, มากกว่า >, เครื่องหมายอะพอสทรอฟ ' และเครื่องหมายคำพูด " หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อความ HTML ทางออนไลน์ นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยเครื่องมือ Unscaper HTML ออนไลน์ฟรีนี้ คุณสามารถกู้คืน HTML ที่ Escape ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย