فاصله های اضافی را از متن حذف کنید

فاصله های اصلی، انتهایی و اضافی را از متن حذف کنید00:00

چیست فاصله های اضافی را از متن حذف کنید ؟

حذف فضاهای اضافی از متن یک ابزار آنلاین رایگان است که فاصله های پیشرو، انتهایی و اضافی را در خطوط متن حذف می کند. اگر به دنبال حذف فاصله‌های خط پیشرو، فاصله‌های انتهایی خط یا فاصله‌های اضافی بین کلمات هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار رایگان حذف فضای آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی فضاهای اضافی در متن را فورا حذف کنید.