تب ها را به Spaces تبدیل کنید

تب ها را به تعداد دلخواه فاصله در متن تبدیل کنید00:00
یک برگه
فضاها

چیست تب ها را به Spaces تبدیل کنید ؟

تبدیل برگه ها به فضاها یک ابزار آنلاین رایگان است که تب ها را به تعداد دلخواه فاصله در متن تبدیل می کند. اگر به دنبال حذف تورفتگی از متن هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار تبدیل تب به فضاهای آنلاین رایگان، می توانید به سرعت و به راحتی هر برگه در متن را به تعداد ثابت فاصله تبدیل کنید.