اضافه کردن شماره خطوط

اعداد متوالی، حروف یا اعداد رومی را به هر خط متن اضافه کنید00:00
پیشوند
شماره شروع
پسوند

چیست اضافه کردن شماره خطوط ؟

افزودن اعداد خط یک ابزار آنلاین رایگان است که اعداد متوالی، حروف یا اعداد رومی را به هر خط متن اضافه می کند. اگر به دنبال پیشوند هر خط در متن با اعداد هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار رایگان درج اعداد آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی شماره خطوط را به هر خط در متن اضافه کنید.